Benátčané

Jsme poslové z Nejjasnější republiky sv. Marka, jehož okřídlený lev vlaje na naší vlajce! Jest patronem našeho státu v němž dlí jeho ostatky.

benatky-1

Dóže Pietra II. Orseol nechal zbudovat loďstvo, jehož velikost nepřekonal nikdo v celém křesťanském světě. To on první vrhl prsten do moře a pronesl: “Bereme si tě, moře, za manželku, na znamení skutečné a trvalé nadvlády“. A od těch dob jsme pravými pány moře.

benatky-2

Poslední lodě opustili Kilíkii a přesto zde jedna kupecká rodina zůstala.

Benátské lodě převezli mnoho křesťanů do těchto vzdálených krajů, upírajíc zrak a úsilí k nalezení země kněze Jana. Mnoho z těchto lodí se již dávno vrátilo do rozkvétajících Benátek. Jedna však nikoliv.

Neměli šanci odplout?

Nebo mají stále neuzavřený jeden ze svých obchodů?

Či jim dóže zadal úkol, který je zde drží…


“Zlato je pomíjívé… Hlavně to vykoupené krví…”

“Obchod nás živí… Jen díky němu máš co do své nevymáchané tlamy!”

“Nerozohni se pane, nechtěl jsem tě urazit. Avšak musíš…”

“Mlč a jdi mi z očí! Dnes jsem se na tu tvou příživnickou hubu vynadíval dosyta!”

“Dobrá, můj pane… Avšak nezapomeň. Zlato pomíjivé jest, ale duše, ta je nesmrtelná!”

“Něco jsem řekl a já jsem pánem tohoto domu!”

“Už odcházím… Neodpustím si však poznámku poslední. Nediv se pak, můj pane. Že se o našem domě říká, že zde smlouvy uzavírány jsou snad se samotným peklem a Ďáblův podpis jest na nich!”

“Abys ty za svůj hříšný jazyk nebyl potrestán, jeho utnutím! Už ať jsi pryč…

Konečně klid. Nikdo nebude vrhati stín na moje jméno, nikdo nebude protiven mé vůli. Mí předkové viděli planout hradby Konstantinopole… Není totiž radno znelíbit si nejmocnější město našeho světa!”

benatky-3


Typové nadhození rolí:

Jádro frakce je tvořeno z obchodnické rodiny. Hráči budou mít však možnost ztělesnit mimo to i jiné členy výpravy z Benátek, například církevní osoby, zbrojnoše, služebnictvo a další charaktery, dle preferencí jednotlivých představitelů. Otevřené jsou zajímavé možnosti, neboť prsty Benátek sahali do různých částí světa.

Hra nabízí:

Hra je převážně postavena na osobních linkách postav, a tím pádem na řešení silných konfliktů mezi nimi. Témata, pomocí kterých se bude drama odehrávat, jsou: rodina, morální hodnoty, tajemství a hlavním klíčovým prvkem je víra, zejména její vnitřní prožitek a morální dilemata, která z ní vyplývají.

Hru připravují: Esterka a Mottlík