Svět – všeobecné


Interakticní mapa

Náš letošní svět je plný zázraků, mýtických stvoření a podivných bytostí.

Od nestvůr v lesích, přes lidi přinejmenším zvláštní a různorodé je celá Aritreiská zem protkána tajemnou mocí, jež v neznalcích a hlupácích vzbuzuje strach.

Naši předci však již před staletími objevili zdroj, z něhož ona síla pramení.

Krystaly.

Substance pevnější než zlato, však s nadšením a odhodláním Akademiků a Vědců vzácnější a mocnější než cokoliv známe.

A tak jsme s jejich pomocí začali stavět nový svět.

Společnost

Níže najdete rámcový popis toho, jak funguje Aritreiská společnost, pokud jde o moc, jakou roli v ní hraje rodina a stát a jakou náboženství. Texty jsou určeny hráčům se zájmem o tato témata a měly by sloužit především jako podklad pro tvorbu konkrétních zápletek v historiích postav. Časem přidáme pro lepší představu ještě příklady konkrétních situací, sporů apod,, k nimž v historii došlo a také informace o poměrech na územích jednotlivých Gild.

Rodina

Příslušnost k rodině vnímají Aritreici zpravidla velmi silně, a to se týká nejen úzké rodiny, ale spíš celého rodinného “klanu”. Každý šlechtický rod si přirozeně velmi zakládá na svém postavení, ale ani lidé z nižších vrstev nezůstávají pozadu a dle svých možností se snaží budovat rodinné jméno. Kde šlechtic uspořádá honosnou hostinu, tam sedlák uspořádá zabíjačku. Kde si šlechtic koupí dům, tam si rolník nechá vyrobit hezkou skříň a podobně. Pokud jde o postavení mužů a žen, hlavou rodu se stává nejstarší člen bez ohledu na pohlaví.

Rodina je alfa a omega žití na Aritrii, kdo se rodí jako sirota, je na tom vlastně nejhůř. To, kam se narodíte, často určuje vaši budoucnost. Zároveň jsou to právě hlavy rodin/rodů, kteří mají ve společnost nějaké postavení a často také vazby na Gildy. Nemovitosti nevlastní jedinec, ale vždy rodina jako celek a rodina má také svůj jednotný kapitál.


Sňatek

Na Aritrei neexistuje žádná státní instituce, která by se zabývala uzavíráním sňatků. Hlavní roli zde opět hrají rodiny a hlavně jejich hlavy. Svatba je především otázkou dohody mezi hlavami rodů. Klíčovou otázkou vyjednávání přitom je, do které rodiny bude nový pár patřit. Jakmile se člověk někam “přižení/přivdá”, přijme nové rodinné jméno (své rodné ztratí). O osudu nového člena už pak rozhoduje jeho nová rodinná hlava. Přitom není problém mít manželů/manželek vícero, pokud k tomu hlavy rodů/rodin dají svolení.

A co věno? Nikde není psáno a dáno, že věno musí být součástí dohody. Klasicky se ovšem děje, že když se hlavy rodů domlouvají, tak proběhne i nějaká peněžní transakce mezi nimi, aby byl sňatek pro obě strany výhodný.

Věno se nedává, jelikož ti dva, kterých se svazek týká nejsou hlavami rodu, tedy nemaj ve vlastnictví žádný kapitál.

Náboženství

Používat pojem náboženství k popisu toho, s čím se setkáte na Aritreie, by mohlo být zavádějící. Případy, kdy by někdo něco nazval bohem (nebo dokonce Bohem), jsou totiž více než vzácné. To ovšem neznamená, že víru, duchovno a podobné věci můžeme z popisu společnosti rovnou vyškrtnout.

Je třeba si uvědomit, že se pohybujeme v zemi, kde jsou magické úkazy na denním pořádku a zároveň tam právě horečně probíhá výzkum toho, co je způsobuje. Pokud jde tedy o jakési vyrovnávání s “nadpřirozenem”, hodně lidí si vystačí s přesvědčením, že “za všechno můžou Krystaly”. Záhadné úkazy, které by se v jiných kulturách připisovaly božstvům, zde již prostě díky Krystalům své vysvětlení mají a téměř nikdo nemá potřebu hledat jiné. Úvahy duchovnější povahy se proto obracejí především dvěma směry – buď k původu, popřípadě účelu samotných Krystalů, nebo ke smrti.

Pokud jde o instituce nebo spojení náboženství se státní mocí, neexistuje zde nic, co by se rozsahem nebo vlivem alespoň vzdáleně blížilo velkým náboženským uskupením, jak je známe z našeho světa. Hlásání myšlenek mířících za hranice hmotného světa je většinou záležitostí nadaných (či narušených) jedinců nebo malých skupin lidí a případná reakce krále či Gildy spravující příslušné území zpravidla odpovídá tomu, jestli dotyčný kazatel v podstatě podporuje věrnost lidu koruně, nebo ji naopak podrývá.

Hrdinové

Duchovní “skupiny”, které případně kolem nějaké osobnosti vzniknou, v podstatě nikdy nepretrvaji smrt svého zakladatele, může se ovšem stát, že nějaká výrazná osobnost vstoupí do dějin a stane se všeobecně připomínanou a oslavovanou, buď na určitém území, nebo dokonce v celém království (a toto se týká nejen “náboženských vůdců”). V praxi to vypadá například tak, že dotyčnemu “hrdinovi” se postaví památník, slaví se jeho svátek a mladí lidé si ho berou za životní vzor. Úcta k významným osobnostem je na Aritreie pevně zakořeněný a všeobecně dobře přijímány zvyk, a to ve všech vrstvách společnosti. V krajních případech se může dokonce stát, že pokud si někdo dovolí zpochybnit zásluhy některého z hrdinů nebo nevybíravě vtipkovat na jeho účet, skončí na pár dní ve vězení. Posuzování jednotlivých případů závisí hlavně na tom, jestli existuje důvod se domnívat, že z viníka by se mohl vyklubat rebel, který časem začne  podněcovat lidi k výtržnostem.


Jak rozeznat, kdo je hrdina a kdo padouch? Mohli byste si snadno říct, že ne každý si úctu lidu zaslouží nebo že někdo může být oslavován za zásluhy, které ve skutečnosti vykonal někdo jiný. Rozhoduje zkrátka Koruna. Král uzná daného dobrodruha za hrdinu a sám například dá královské peníze na postavení jeho památníku. Případy, kdy se skupina lidí rozhodne oslavovat někoho bez “oficiálního” souhlasu Koruny se vyskytují pouze ojediněle. Také není vyloučeno, že někdo může být oslavován a později za nějaký kontroverzní čin označen za nepřítele. Víte… Sochy jde zbourat a na jejich místa postavit nové.

K tradici “hrdinů” patří, že “kult” se plně rozvíjí většinou až s odstupem času, zpravidla po smrti přímých potomků osobnosti.

Místní kulty

Kromě volně vznikajících a zanikajících uskupení, existuje několik místních kultů s delší tradicí (někdy dokonce v řádu desítek a možná dokonce stovek let), ale ty bývají úzce spojeny s konkrétní rodinou, popřípadě menší izolovanou skupinou lidí a jejich vyznavači neusilují o šíření svého náboženství, spíše si ho pěstují jako místní tradici. Občas může dojít k tomu, že myšlenky kultu osloví někoho zvenčí, a ten se pak ke skupině připojí. Každý kult bývá zpravidla navázán na konkrétní barvu krystalu a tomu pak odpovídá jeho charakter.

Morálka

Jelikož neexistuje žádná organizace, která by výslovně usilovala o udržování “morálních hodnot”, na první pohled se může zdát, že pravidla jsou zde poměrně “uvolněná”. Řada norem, které byly ve středověku vnímány jako zásadní a v našem světě se stávají předmětem ostřejších diskusí, se na celospolečenské úrovni vůbec neřeší, to ovšem neznamená, že by byly všem lhostejné. Závažnost důsledků případných poklesků nemusí vyplývat ani tak ze společenských pravidel, jako spíše z toho, kterého konkrétního člověka poškodíte nebo rozzlobite.

Od všech obyvatel se ovšem v porovnání s naším světem vyžaduje poměrně velká úcta k autoritám, především k zástupcům Gild. K jakýmkoliv přečinům, které by mohly mít za následek ohrožení postavení Gildy, je tedy společnost naopak velmi citlivá. S udržením vlastní autority se každá Gilda vypořádává sama a každá k tomu přistupuje trochu jinak.

Abyste si to dokázali představit, je to tak trochu svoboda v nesvobodě. Společnost a její aparáty od vás vyžadují úctu ke koruně a lidem v Gildách. Pokud se na ulici snažíte popudit dav proti králi, můžete skončit hodně špatně v globálním měřítku – bude to řešit výkonná moc Aritrie. Zatímco, když naopak budete mít dvě ženy, tak se vám může stát, že se k tomu nějak zle postaví rodina (což je pro většinu osob problém). Ale zákon tím neporušíte a lidem, kterých se to přímo netýká, to bude jedno.

Jak funguje moc na Aritreie

Shrňme si tedy, kdo a co má ve společnosti význam a jak se to dotýká vašich životů.

Nad vším (jako naprosto nad vším) stojí Král. Královská koruna není jen jedna osoba panovníka, ale poměrně velké množství, kteří na příkaz této jedné osoby pomáhají s řízením Aritrie. Král může vydávat zákony, které jsou nad všemi. Zároveň je i nejvyšším soudcem, pokud jde o spory Gild, či velkých Rodů. Král vlastní i půdu, kterou reálně spravují příslušníci “královské koruny”, ale oficiálně patří jemu.

Veřejná urážka krále je sama o sobě těžký zločin a jakýkoliv čin proti jeho vůli též.

Gildy mají svá území a svá práva, které jim dal Král, a jen jemu přímo podléhají. Členové Gild požívají ve společnosti výsadního postavení. Ovšem postavení a uznání společností nejsou to jediné. Gilda má území, stejně jako kapitál. Její členové nevlastní oficiálně nic (pokud nejsou hlavy rodu a nemají nějaký rodinný/rodový majetek). Každá Gilda má své vedoucí osobnosti, kteří mohou manipulovat s Gildovním majetkem, či spravovat Gildovní území. Opět se v obojím zodpovídají Králi a ten schvaluje jmenování vůdců a také je může kdykoliv vyměnit.

Rodina je poslední ve v této hierarchii, ale z hlediska praktického vlivu na váš každodenní život rozhodně není nejméně důležitá. Každý se rodí do nějaké rodiny, která má vždy svou hlavu, která zodpovídá za rodinný majetek a spravuje i rodinný kapitál. Hlavou je vždy nejstarší člen rodiny, někdy se z určitých důvodů může stát hlavou někdo jiný, ale opět zde musí být posvěcení Krále (královské koruny). Stejně jako si Král k sobě volá k radě vysoké představené Gild, tak se často setkává s hlavami velkých a mocných rodů. Zároveň existují silné vazby mezi rody a Gildami. Díky tomu, že rodiny jsou velké, příliš nedochází k tomu, že by se nějaký sirotek ocitl zcela bez příbuzných. Pokud k tomu ale dojde, postará se o něj Koruna.

Takže kde se mohu realizovat?

 • V rámci rodiny:
  • Stát se její hlavou
  • Žít z jejího prospěchu a rozšiřovat jí
  • Realizace v rodinném řemeslu/obchodu/atd.
 • Globálně:
  • Vstoupit do královských služeb a stát se součástí jednoho z mnoha královských aparátů.
  • Získat krystal a stát se součástí Gildy, nejlíp se dostat do jejího vedení.