Login

Knihovna

FT 2011: Rada a soud na fantasy táboře

Rada je velmi významný, dalo by se říci až nejvýznamnější orgán města Derry. Je složena z 11 radních, kteří se každý den scházejí, aby řešili problémy obyvatel a města jako takového. Jejich jednání jsou vždy veřejná a každý obyvatel se jich může zúčatsnit a říci své připomínky či jiné podněty.

Jelikož, jak už bylo řečeno, se Rada schází denně, není povinné, aby se každý den sešlo všech 11 členů. Schůze Rady může proběhnout za minimálního počtu 6 radních, přičemž ke schválení jakéhokoli usnesení je potřeba taktéž 6 hlasů, tedy nikoli nadpoloviční většina přítomných.
Každý radní se musí zúčastnit jednání alespoň 4x týdně, a pokud se tak nestane, Rada jedná o penalizacích, které jsou předem dány.

Ustanovení Rady je odhlasováno, popř. zamítnuto neveřejně a s výsledkem jsou obyvatelé seznámeni většinou krátkou dobu po veřejných jednáních. Je jen na Radě, zda také zveřejní, proč se tak rozhodla a nedala tak např. na nějaké připomínky obyvatel… V naprosté většině případů tak Rada ovšem činí a důvody svých rozhodnutí veřejně přiznává. Vystoupení před obyvateli a seznámení s rozhodnutím Rady, popř. i s jinými věcmi, má na starosti vrchní rétor Rady.

Seznam radních:

Radní Rétor – mluvčí rady
Radní obchodu a financí
Radní vědy a výzkumu
Radní těžby
Radní obrany
Radní pro kulturu a zábavu
Radní vzdělanosti
Radní pro rybolov
Radní pro zdraví
Radní pro mystické záležitosti
Radní pro vztahy s elfy

Moc soudní
je nezávislá moc. Skládá se ze soudce, který má ovšem po ruce vyšetřovatele. Tento vyšetřovatel zadává podněty k trestnímu stíhání na základě své vyšetřovací činnosti. Vyšetřovatel sice částečně plní příkazy soudce (který taktéž může zadat podněty k vyšetřování, ovšem už se nezabývá podněty jiných občanů – to je právě práce pro vyšetřovatele), ale zároveň spadá pod radního obrany, který je jeho nejvyšším nadřízeným.

Soudce je při výkonu soudní moci nezávislý, není tedy vázán žádnými pokyny a Rada nemůže nijak ovlivnit, jak má rozhodnout. Taktéž musí být nestranný.

Vyšetřovatel, který má své nadřízené, je v jistém smyslu taktéž nezávislý, neboť jeho vyšetřování se musí zakládat na pravdivých důkazech a činech, a nesmí být ovlivňováno jinými negativními faktory (úplatky, zastrašování…). Vyšetřovatel nemá exekutivní pravomoce – své podněty, vzniklé z průběhu vyšetřování, zadává soudci a ten následně gardě (je-li potřeba exekutivního opatření).

Další informace očekávejte během 5 dní, převážně o moci soudní. Taktéž přibyde konkrétní seznam radních – tedy kdo je hraje a jaká je náplň jejich práce.

Prosím všechny radní (hráče i orgy), aby mě kontaktovali na mail novakova-klara@seznam.cz (chápu, že část z vás je na Norgathu, takže prosím až přijedete…)

Komentáře

1 comment to FT 2011: Rada a soud na fantasy táboře

  • Altariel Altariel

    Takže první info. Určitě bude ještě další, takže sledujte, zajímá-li vás politické dění ve městě :-).

    Radní či jiné osoby (vyšetřovatel atd) ať se mi ozvou 🙂

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!