Login

Knihovna

V09 - Všeobecný zákoník

Obecná ustanovení

Hlava I.

§1. Všechny paragrafy, všech hlav, Zákoníku se vztahují i na Trestní právo, Obchodní zákoník a Zákoník práce.

§2. Obžalovaný bude zproštěn viny pouze pokud dokáže svou nevinnu.

Hlava II.

Soudní řád Nejvyššího soudu:

§1. a) V Soudní síni budiž klid

b) Každý, kdo vypovídá je pod přísahou: „Budu vypovídat pravdu a nic než pravdu,tak přísahám na svůj život.”  Přísahá se na dračí medailon, který nosí soudce na krku. Křivá přísahá se trestá. Trest určuje soudce a může to být až trest smrti.

c) Neuposlechnutí §1 pís. a, Hlavy II. Zákoníku bude trestáno vyklizením Soudní síně. V závažnějších případech toto bude posouzeno jako urážka Soudu.

§2. a) Osoba povolaná jako svědek je povinna zúčastnit se Soudu.

b) Neuposlechnutí §2 pís.a, Hlavy II. Zákoníku bude trestáno jako urážka Soudu. Omluvu neúčasti musí uznat Soud. Pokud nebude omluva shledána dostatečnou je dotyčnému vyměřena odpovídající pokuta.

§3. Použití magie za účelem vyřešení případu je  povoleno. Výpovědi svědků pod hypnózou jsou považovány za přímé důkazy.

§4. Svědci i obžalovaní jsou pod přísahou – jakékoliv milné, neúplné či zavádějící informace jsou trestné. Dotyčným může být udělena pokuta nebo mohou být obviněni ze zatajování informací a křivé přísahy.

§5. Nikdo, kdo není pověřen nesmí do případu jakkoliv zasahovat – tedy ani magicky, což se trestá obzvláště přísně a to od pokuty až po otroctví.

Hlava III.

Následky soudních výroků

§1. a) Proti výroku soudu není odvolání.

b) Jediná výjimka je odvolání k radě Tří cechmistrů. Ti s tím však musí souhlasit. V takovémto případě musí celá rada zasedat.

§2. Pokud je nad odsouzeným vynesen rozsudek, který jej na delší dobu zbavuje svobody (jakýmkoliv způsobem, např. vězení, otroctví poprava) a není žádný již dříve odsouzeným ustanovený nástupce, pak jeho majetek propadá městu.

§3. Pokud odsouzený odmítá zaplatit pokutu uloženou soudem automaticky se odsuzuje k trestu smrti nebo otroctví, který bude neprodleně vykonán a to kýmkoliv k tomu soudem pověřeným.

Zákoník Práce

Hlava I.

§1. Výše výplaty, čas vyplácení a forma výplaty je předem dohodnuta písemně

§2. Každý zaměstnanec i zaměstnavatel musí dodržovat předem dohodnutou

§3. Nižší Sivý nemá nárok na jakoukoliv formu mzdy, patří svému pánu.

Obchodní zákoník

Hlava I.

Daně

§1. Daně do městské pokladny odvádí každý podnik, instituce nebo město na území země a to ze svých příjmů dle ustanovení Rady.

§2. Jednotlivci – tedy měšťané a vidláci odvádějí denní daň, která je určována pro dané období přímou vyhláškou soudu plynoucí z rozkazu Rady.

§3. Vyšší úředníci a Radní jsou od daní oproštěni.

§4. Výše daní pro určité období je stanoveno soudem.

§5. Soudní dvorec pravidelně odvádí vybrané daně městu.

Hlava II.

Obchod

§1. Obchodem se rozumí taková činnost, při které dochází ke směně zboží za zboží nebo za peníze.

§2. Obchod může být sjednán:

-ústně, pak nejsou možné žádné reklamace

-písemně, pak jsou možné reklamace uvedené v dohodě.

§3. Porušení smluvních podmínek je trestáno v rozsahu pokuty až popravy.

Hlava III.

Dolování

§1. Registrace dolů se provádí u soudního dvorce v úředních hodinách.

§2. Podle smlouvy může vlastnit důl pouze 1 osoba.

Hlava IV.

Smrt a dědictví

§1. V případě smrti přechází veškerý movitý i nemovitý majetek na dědice podle závěti.

§2. Pokud neexistuje žádná závěť nemovitý majetek propadá městu.

§3. Platná závěť je pouze ta, která je úředně ověřena.

Trestní právo

Hlava I.

Zbraně

§1. a) Zbraně smí vlastnit každý svobodný člověk, pokud mu toto právo není odebráno.

b) Zbraně na území hlavního města a soudního dvorce smí nosit vysunuté pouze Městská hlídka a všichni se svolením soudu nebo Rady.

§2. a) Městská hlídka a soudem pověření vykonavatelé smí použít zbraně k prosazování zákona a udržení pořádku.

b) Otrok nikdy nesmí nosit zbraň. Za to bude potrestán jeho majitel odebráním otroka bez náhrady škody a otrok odebráním zbraně.

§3. Použití zbraní či magie při obraně majetku města či dolu je polehčující okolnost. Obrana musí být přiměřená útoku.

§4. Tresty za porušení výše uvedených zákonů jsou řešeny v dodatku 1

Hlava II.

Souboje a půtky

§1. a) Souboje a jakékoliv jejich formy, včetně těch magických, nejsou na území města či soudního dvorce povoleny. Do budovy soudu nesmí vstupovat nikdo se zbraní.

b) Souboje cti nejsou akceptovány a budou posuzovány jako úkladné vraždy. Výjimku tvoři souboje nakázané vrchním soudem a to pouze v městské aréně v určenou dobu. Takovéto souboje jsou pouze prováděny ve složitých sporech.

c) Výjimka z §1 Hlavy II. Trestního práva je udělena pouze příslušníkům městské hlídky a osobám soudem pověřeným. (kat…)

§2. Tresty za porušení výše uvedených zákonů jsou uvedeny v dodatku 1.

Hlava III.

Trestná činnost jednotlivce

§1. Loupež je trestný čin.

§2. Vydírání je trestný čin.

§3. Zatajování informací, které by mohly vést k dopadení jakéhokoliv zločince, nebo k zastavení jakékoliv trestné činnosti, je trestný čin, pro který neexistuje polehčující okolnost.

§4. Zabití je trestný čin.

§5. Podvod je trestný čin. Podvodné je takové jednání, při kterém jedna strana zamlčuje informace straně druhé, které kolidují s dohodou či smlouvou z důvodu vlastního prospěchu. Pro podvodné jednání není polehčující okolnosti.

§6. Poškozování osobního majetku je trestný čin. Bude trestán pokutou až popravou.

§7. Není dovoleno zakládat jakékoliv sekty a Atheismus je považován za společensky nepřístupný. Tresty za sektářství se určují dle vážnosti přestupku od pokuty až do výše setnutí hlavy.

§8. Tresty za porušení výše uvedených zákonů jsou uvedeny v dodatku 2.

Hlava IV.

Organizovaná trestná činnost

§1. Organizovanou trestnou činností je rozuměna jakákoliv trestná činnost, které se účastní více jak 1 osoba.

§2. Trest za organizovanou trestnou činnost může být až desetkrát horší.

Hlava V.

Zločiny proti Koruně

§1. Zločinem proti koruně je Urážka. Za Urážku je považováno slovní napadení Radních nebo jejich zástupců. Je jedno zda je vyřčeno nebo napsáno.

§2. Zločinem proti koruně je napadení. Za napadení je považováno fyzické nebo magické napadení Radních nebo jejich zástupců.

§3. Zločinem proti koruně je krádež. Za krádež je považováno zcizení osobního majetku Rady nebo jejich zástupců.

§4. Zločinem proti koruně je zrada. Za zradu je považována změna dohodnutého jednání tak, aby bylo uškozeno městu, soudu nebo jeho zástupcům.

§5. Jediný trest za zločiny proti koruně je smrt.

Hlava VI.

Magie

§1. Jakákoliv dohoda uzavřená pod vlivem magie není platná.

§2. Za trestnou činnost páchanou pod vlivem magie je zodpovědná ta osoba, jež přiměla dotyčného takovou činnost páchat. Tato skutečnost musí být jasně zřetelná.

§3.Tresty vyplývající z porušování výše uvedených zákonů jsou uvedeny v dodatku 1.

Hlava VII.

Sebeobrana

§1. Sebeobrana je takové jednání, kdy se jednotlivec brání nijak vyprovokovanému útoku.

§2. Při sebeobraně mohou být použity jakékoliv přiměřené prostředky.

§3. Sebeobrana není možná proti Městské hlídce, osobám soudem pověřeným a Radním.

§4. Na území města je sebeobrana akceptována, z toho plyne, že po té co bránící soudu prokáže, že se bránil, nebude dále stíhán za použití zbraní a magie na území města.

Dodatek 1

Porušení §2 Hlavy I. Trestního práva

§1. Trestem může být pokuta až smrt.

Porušení Hlavy III. Trestního práva

§1. Trestem za loupež jest navrácení majektu a pokuta až smrt.

§2. Trestem za vydírání jest pokuta až smrt.

§3. Trestem za zatajování informací jest otrctví smrt.

§4. Trestem za zabití jest pokuta až smrt.

§5. Trestem za podvod jest navrácení majektu a pokuta až smrt.

Komentáře

42 comments to V09 – Všeobecný zákoník

 • Morlang Morlang

  Tenhle zákoník platí? (Adso, Kubo?)

 • Alacran Alacran

  Chtěl bych upozornit že znásilnění, umlácení někoho do bezvědomí pěstmi, únosy a omezování osobní svobody jsou ve Vandaru legální…
  Navíc, dlaci a jiná stvoření s pařáty porušují zákon trestního práva hlavy I, §1. odstavce b.) automaticky. Protože není definována zbraň. A ještě. Jak se pozná “vysunutý” luk, či kuše? (opět stejný zákon).

  • Đark Dark

   Trestní právo – Hlava II – §1. a) Souboje a jakékoliv jejich formy, včetně těch magických, nejsou na území města či soudního dvorce povoleny. Do budovy soudu nesmí vstupovat nikdo se zbraní. – Z tohoto vyplývá dle standardního výkladového pravidla per analogia legis, že pokud se dotyčný během jakékoli z výše uvedených situací bude bránit, pak se jedná o trestný čin. Zbraň nemusí být definována, o tom v konkrétní situaci rozhoduje soudce. Nicméně ano, stvoření s pařáty nebývají obvyklými obyvateli Vandaru…

  • Illidar Illidar

   Vysunutý luk a kuše mne rozroflilo. Que?

   Prostě se po městě “jen tak” zbraně tahat nebudou, od toho je tam hlídka, aby vás (nás :D) chránila.

 • Goranda Goranda

  Jak je to s vírou? Stejně jako teď v Evropě – ať si kdo chce v co chce věří?

  • Illidar Illidar

   Věř si čemu chceš, pokud ti to orgové nezakážou.

   Od loňska je to však tak, že Vandar uznává pouze 3 náboženství, a to sice Vandarity, Sithaartovce a Ikarity. Šíření jakéhokoliv nového náboženství je… 😛 …s největší pravděpodobností politická/náboženská sebevražda, nezřídkakdy končící smrtí z rukou Vandarových fanatiků.

   • Haleth Haleth

    Řádní Vandarovi kněží nikoho nezabili a inkvizitoři taky ne…aspon myslim. Pomáhání k věčnému klidu je spíše vaše práce:-)

    • Vemon-Mr.Pergin Vemon-Mr.Pergin

     Ale no tak…:) Kdybych Ti nevděčil životem, snad bych se i urazil.:) Mimochodem, o tom, co napáchali Vaši fanatici, víte jen poskrovnu, neboť nepáchali vám. 😉

  • Chmely Chmely

   Orgové ti nic zakazovat nebudou. Věř čemu chceš, pokud se to někomu nelíbí, řeší se to herně. Pokud vím tak třeba “Děti lesa” mají taky to svoje a nikdo je zatím po hlavě nevzal.
   Jinak NENÍ nakázáno modlit se k “legálním” bohům, ovšem jejich pozice je opravdu silná…

   • Goranda Goranda

    Jde mi jen o jedno CP, na kterém pracuji, moc děkuji za odpovědi:-) A ještě jedna otázka, je v hierarchii církve něco nad velekněžkou?

    • Illidar Illidar

     Její bůh? Nevím o ničem – to je asi Váňův šálek kávy..

    • Deranius Deranius

     Ano je, sídlo Vandarova řádu v Turmidoru, případně sídlo v Nekrasu. Sídlo v Turmidoru bylo nadřazené, nicméně po válce? uzavřu to tím, že ano, Vandar je sice z pohledu víry svaté město, ale velekněze do něj vysílá řád a má právo ho odvolat. V současné době se dá říct, že panuje menší schizma.

 • Ragmon Ragmon

  truchu mně plete jak je to rozdělený na hlavy to jako kolikatá je useklá 😀

 • Haleth Haleth

  §2. Obžalovaný bude zproštěn viny pouze pokud dokáže svou nevinnu.-myslí se potom co je usvědčen, nebo potom co je obviněn?

 • Deranius Deranius

  Doufám, že někde doma na disku splaším historii Vandaru, která snad ani nebyla nikdy zveřejněna. Tam se píše, že kolem roku 400 se jistý vládce Pitchus III. jmenoval absolutním vládcem, byl však sesazen po krvavých bojích. Od té doby se ve Vandaru vžilo rčení “ty seš ale pičus”.

 • Deranius Deranius

  Illidar: Hmm a kdo řekl, že seš koruna? Zákoník je z doby kdy měl Vandar vládce. To už neplatí nějaké to století, jen formulace zákona zůstala. (Což se ostatně děje i v našem světě, že při nějaké obskurní situaci zjistí, že platí nějaký dodatek z roku 1780- zejména se to děje v USA či GB.) Myslím, že budete mít jako rada dost práce s tím abyste lidi přesvědčili, že jste ti praví pro vládu. A silové řešení nebude to nejlepší. Sám víš kolik pokusů vládnout Vandaru bylo a jak to dopadalo….so choose your path wisely.

  • Illidar Illidar

   Zločiny proti Koruně

   §1. Zločinem proti koruně je Urážka. Za Urážku je považováno slovní napadení Radních nebo jejich zástupců. Je jedno zda je vyřčeno nebo napsáno.

   §2. Zločinem proti koruně je napadení. Za napadení je považováno fyzické nebo magické napadení Radních nebo jejich zástupců.

   §3. Zločinem proti koruně je krádež. Za krádež je považováno zcizení osobního majetku Rady nebo jejich zástupců.

   §4. Zločinem proti koruně je zrada. Za zradu je považována změna dohodnutého jednání tak, aby bylo uškozeno městu, soudu nebo jeho zástupcům.

   §5. Jediný trest za zločiny proti koruně je smrt.

   • Deranius Deranius

    Jasný, uznávám, nicméně dost záleží na mandátu, který Rada má. A ten váš není z nejsilnějších, navíc pokud se nepletu, nemáte zatím žádnou skupinu na aplikování moci výkonné..já neříkám, že zákoník nezní přesně tak jak si ho interpretuješ, jen tvrdím znovu choose your path wisely:-)

    • Illidar Illidar

     Jsem následovník boha Sidhaarta, klid a mír jsou mojí prioritou.

     • Chmely Chmely

      Tvá touha po moci je převeliká. To se již mnohokrát potvrdilo a nejen herně 😉
      Víš co se takovým lidem často stává 😀

     • Illidar Illidar

      Nevím, překvap mne?

     • Altariel Altariel

      Myslím, že to občas fakt přeháníš a opravdu se korunuješ někým, kým nejseš…;-) (a abychom předešli dalším debatám, “korunuješ” se myslí obrazně, ne doslova, neb králem se opravdu nenazýváš…). Řešíš hodně věcí, to je pravda, ale jsou hráči, kteří toho řešili hodně před Tebou, s Teboum, a budou i po Tobě, ale nedávají o sobě neherně vědět na každém fóru a v každé debatě (opět myšleno ne úplně doslova). Prostě, nedělají někoho, kým nejsou…

     • Illidar Illidar

      Celej tenhle thread začal jako vtip, jsem členem Rady a na tu se vztahuje výše zmiňovaný zákon, tak mne to pobavilo :D.

      Taky se podívej, že mrtě threadů o tom jsem nezačal úplně já, že? To, co se z toho poté vyvinulo, je už výsledek debaty 😛

   • Berethir Berethir

    I feel also safe 🙂 But how about Grom…was he safe? Btw…dej mi na sebe ICQ Fílo…potřebuju se na něco doptat.

    • Illidar Illidar

     Spíš mi pošli telefon na sebe, já ti zítra zavolám z práce…

     A co se týče Groma VDP, tak ten je na banlistu a je dovoleno ho z vůle Rady killnout kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv (i s použitím malých dětí a roztomilých chlupatých příšerek).

     • já ti to spíše písnu na mail co ty na to? Na volání to zas tak není, hlavně si to musím nechat projít hlavou …

 • Ragmon Ragmon

  Nahodou je zakonik dobrej ale co se ma delat pri znasilneni kdyby zas jel Ourada

 • Illidar Illidar

  Zločiny proti koruně… Mmmmm… I feel good… And safe 😉

 • Deranius Deranius

  Zřejmě to tu nepobírá tak dlouhý řádek. Jde s tím něco dělat?

  • Illidar Illidar

   Hotovo, opraveno, musíš si dávat bacha při tom zadávání, má to menší problém s lámáním textu díky pravděpodobně použitým odrážkám a tabulátorům…

   Stačilo to jenom smazat.

 • Deranius Deranius

  Nevím proč i když je to v postu srovnané, tady se to zobrazuje rozmrvený.

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!